Logo Ajuntament
IME

Vols contactar amb nosaltres?

Ens trobaràs a la plaça Manent, s/n, 08921 de Santa Coloma de Gramenet.

El nostre telèfon és el 93 462 40 00 i el fax 93 385 33 84.

Pots enviar-nos un correu electrònic a l'adreça, ime(at)gramenet.cat.


Objectius

L'Institut Municipal d'Esports, és un organisme autònom local, de caràcter administratiu, de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, dotat de personalitat jurídica pròpia per a l'acompliment dels seus fins i per a la realització dels serveis que li siguin assignats per la Corporació Municipal.

El govern i l'administració de l'Ime està a càrrec d'un Consell d'Administració presidit pel Regidor d'Esports de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet.

L'Institut Municipal d'Esports té per objecte promoure les activitats esportives entre la població de la ciutat de Santa Coloma de Gramenet, i per tal motiu, portarà a terme els següents principals objectius:

  1. Promoure les activitats esportives mitjançant la gestió i explotació dels equipaments i serveis esportius que li siguin encomanats per l'Ajuntament.
  2. Promoure la cultura física de la població de Santa Coloma de Gramenet, fomentant la més àmplia participació, així com les pràctiques esportives escolars i d'aficionats, promocionant els valors esportius de la superació i treball en equip.
  3. Portar a terme, dintre de les seves possibilitats, qualsevol tipus d'actes i activitats esportives.
  4. Establir convenis de col·laboració amb clubs i entitats esportives, amb finalitat de promoure l'esport.


L'Institut Municipal d'Esports va renovar el seus estatuts, segons acord del Ple Municipal, de 25 de gener de 1999

L'Institut Municipal d'Esports es constitueix de conformitat amb allò que estableixen els articles 85.3 lletra B) de la Llei 7/85, reguladora de les Bases del Règim Local, amb data de 29 de setembre de 1986.

 


Organització · Organigrama de l''Institut Municipal d'Esports

El Govern i l'administració de l'Institut Municipal d'Esports estan a càrrec de la Junta de Govern, la Presidència i la Gerència. Si voleu adreçar els vostres suggeriments, queixes i inquietuds a qualsevol àrea o servei podreu fer-ho a les següents adreces electròniques:

JUNTA DE GOVERN

ime(at)gramenet.cat

Presidència de l'Ime:

 Diego Arroyo Bote
(Tinent d'Alcalde d'Educació i Esports)

Representant de futbol i rugbi:

Candido Aragón German

Esports individuals i/o resta de disciplines:

Encarnación Escudero Gómez

Representant de l'esport de sala:

Virgilio García Moreno

Representant de l'esport escolar:

Antonio Rodríguez Palacios

Representació Municipal:

Raúl Moreno Montaña (PSC)
Xavier Pujols (ICV-EUiA)
Marc A. Villegas Bastias (PP)
Susana Abelló Barbero (CiU)

  ÀREES DE L'INSTITUT MUNICIPALS D'ESPORTS

Càrrec

Nom

e-mail

Cap del Servei d'Esports

Javier Hurtado

hurtadosj(at)gramenet.cat

Secretaria president:

Maribel Gómez

gomezam(at)gramenet.cat

Cap departament d'Equipaments:

Pilar Cortés

cortespp(at)gramenet.cat

Cap departament d'Activitats

Sílvia Morcillo

morcillols(at)gramenet.cat

Tècnic promoció esportiva:

Antonio Santos

santosfa(at)gramenet.cat

Tècnic auxiliar Programació Esportiva:

Antoni Roca

rocasa(at)gramenet.cat

Tècnic imatge i comunicació:

Antoni Sánchez

sanchezfa(at)gramenet.cat

Atenció al públic:  

Alberto Garciarena

garciarenaea(at)gramenet.cat

Lluís Puyol

puyolml(at)gramenet.cat

Responsable administració:

Glòria Solaz

solazcg(at)gramenet.cat