SC+

Accions de futur

versió imprimible

Per reduir la contaminació atmosfèrica

Nivells de PM10 i Diòxid de nitrogen

Per tal de restablir els nivells de qualitat de l’aire respecte el diòxid de nitrogen i les partícules en suspensió de diàmetre inferior a 10 micres, en data 23 de maig de 2006, el Govern de la Generalitat de Catalunya va aprovar el Decret 226/2006, que declara diferents municipis zones de protecció especial i estableix que s’ha d’elaborar el Pla d’Actuació per millorar la qualitat de l’aire pel que fa als contaminants òxids de nitrogen i partícules en suspensió inferiors a 10 micres.

 Santa Coloma ha estat inclosa dins de la Zona 1- Àrea de Barcelona per la que s’ha elaborat un Pla d’Actuació que recull las principals mesures a adoptar per tal de reduir les emissions d’aquests contaminants que permetin assolir uns nivells de qualitat de l’aire admissibles

 Contaminació odorífera

Actualment, el Departament de Medi Ambient de la Generalitat, està treballant en l’esborrany d’avantprojecte de Llei de la contaminació odorífera. L’objectiu d’aquesta llei és prevenir i regular el olors davant la demanda social existent. En aquest sentit, la Llei fixa valors objectiu d’immissió d’olor que han d’assolir les activitats en les àrees que requereixen més protecció contra l’olor, com són les àrees residencials, mitjançant l’ús de la millor tecnologia disponible i l’aplicació de Bones Pràctiques de gestió, o bé mitjançant la implantació de mesures correctores.

Aquesta llei dotarà a les diverses administracions públiques d’eines per tal d’abordar la contaminació odorífera que es pot produir a escala territorial, ja sigui per la presència de més d'una font emissora d'olor o a causa d'un origen desconegut mitjançant la declaració de Zones d’Olor de Règim Especial i d’altres per a la investigació i avaluació de denúncies per olors ofensius.

Per reduir la contaminació acústica

La recent aprovació de l’Ordenança del Soroll a Santa Coloma comportarà que en els propers anys es dugui a terme un control del compliment d’aquesta Ordenança, exigint l’adopció de les mesures correctores necessàries, assenyalant limitacions i prohibicions, realitzant inspeccions i aplicant i executant les sancions corresponents. L’Ordenança regula, entre altres, edificacions, indústries i comerços en general, trànsit i vehicles de motor, actuacions a la via pública, obres i activitats de càrrega i descàrrega, gestió de residus, activitats festives i de lleure, comportament ciutadà, persones i/o actes de veïnatge, etc.

Pel que fa específicament al soroll produït pel trànsit, s’espera que el desenvolupament del Pla de Mobilitat Urbana, que es farà durant el període 2007 – 2010, millori el nivells de soroll procedents del trànsit rodat.

En aquest sentit, la disminució de la velocitat té un efecte directe en la reducció de nivells acústics. Per això en els propers anys s’aniran implantant al municipi les Zones 30 definides al Pla de Mobilitat de Santa Coloma, com a vies de velocitat màxima 30 km/hora.

Es continuarà amb la implantació del sistema SAE de regulació de semàfors, la qual cosa fa més fluïda la circulació, reduint els nivells sonors del trànsit.

Es té previst sol·licitar al Consell comarcal del barcelonès el tractament acústic al tram de la B10 que passa al costat del Parc Fluvial de Santa Coloma.

Pel que fa a les activitats comercials, es continuaran amb les campanyes de sensibilització i informatives, així com amb les inspeccions per tal de fer complir l’Ordenança del Soroll.

Compartir Compartir